Giới thiệu

Hồ sơ năng lực Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải

01919

Trường Đại học Giao thông Vận tải
Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải

Giới thiệu trung tâm TOTC

05198

Trung tâm Khoa học Công nghệ Trường Đại học Giao thông Vận tải được thành lập theo Quyết định số 2084/QĐ-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải trên cơ sở sáp nhập 3 Phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm Công trình-VILAS 047, phòng Thí nghiệm Cơ khí, Phòng Thí nghiệm Điện - Điện tử.

step
Bài báo của Trung tâm
Liên kết
Copyright 2018 by TG CORP